Minnesfond

KOM GÄRNA IHÅG ATT VI HAR EN EGEN FOND!

 

Strokefonden Gotland

Bankgiro 623-7226

Det är bra om Du skickar ett mejl till kassören så hon vet att Du har satt in pengar på kontot. Då tar hon kontakt med begravningsbyrån så att det blir uppläst på begravningen.

Kassör: inger.w@hotmail.com


Gotlands läns strokeförening inriktar sig på att försöka tillgodose rehabilitering/träningsbehovet i efterförloppet hos personer som insjuknat i stroke. Även den sociala samvaron är viktig med möten och andra aktiviteter.

Utifrån detta startade vi en minnesfond, till vilken man kan bidra med gåvor. Namnet på fonden är Strokefonden Gotland.

Mottagarnamn vid insättning är: Gotlands strokeförenings minnesfond

Visst är det bra att sätta in pengar på förbundets konto för forskning, men då kommer inget till den lokala föreningens arbete. Ju mer som kommer in lokalt ju mer kan vi göra för de strokedrabbade på Gotland.    

Pengarna ur fonden används bla. till:

-Subventioner för deltagare som haft stroke och som medverkar i någon av våra aktiviteter.

-Föreläsare som kan vara till nytta och glädje för de som haft stroke och deras   anhöriga.

-Ordna trevliga sammankomster.

-Informations tillfällen för allmänheten. Bla. förebyggande informations arbete.

-Stipendium  till elever, som gör fördjupnings arbete om stroke, på omvårdnadsprogrammet  på Säveskolan.                                      

-Sjukvårdspersonal som vidareutbildar sig/forskar inom strokevård. 

 

                             Bankgiro 623-7226

 

Som en grundplåt för fonden beslutade styrelsen 2006-01-09 att
25 000 kr av Gotlands läns Strokeförenings överskott för 2005
överföres till "Minnesfonden".

Följande bestämmelser (riktlinjer) har fastställts för fonden:

1. Strokeföreningens styrelse förvaltar och beslutar om hur inkomna medel
ska fördelas.

2. Minnesfondens förvaltning skall redovisas i en särskild bilaga till 
Strokeföreningens årliga verksamhetsberättelse

3. Medel ur fonden kan disponeras enligt följande:
- Till personer inom strokesjukvården på Gotland 
som önskar gå någon form av vidareutbildning och där kommunens
resurser inte räcker till.
- Till personer på Gotland som bedriver något forskningsprojekt inom 
strokesjukvården.
- Till verksamhet som styrelsen finner väl motiverad och som tillför
strokevården ytterligare kunskap.
- Till föreläsararvode eller andra kostnader i samband med offentlig 
informationsverksamhet.

Dessa bestämmelser har fastställts vid sammanträde med styrelsen för
Gotlands Läns Strokeförening den 7 maj 2007.

Ansökan om medel ur fonden kan göras på särskild blankett som
finns hos Annette Möllerström tel. 21 81 55